Vår politik‎ > ‎

Kommunprogram

Vårt kommunprogram beskriver den politik vi ska driva i Enköpings kommun.
Det är utifrån kommunprogrammet vi formulerar motioner, insändare och mycket annat.
Som medlem är det viktigt att du läser igenom kommunprogrammet så att du vet vilken politik MP vill driva i kommunen.

Miljöpartiets kommunprogram 2014–2018
Grön omstart för Enköping

Innehåll

Vision för Enköping

Miljöpartiet de gröna uppstod ur folkrörelser för bättre miljö, internationell solidaritet, jämställdhet och fred.
Miljöpartiet är ett politiskt alternativ för alla som erkänner de utmaningar som mänskligheten står inför och som vill möta dem med aktiv politik som gör skillnad i människors vardag.
Enköping behöver en ny politik för att skapa en rättvisare, grönare och mer jämställd framtid. Enköping behöver en omstart. Välkommen att läsa vårt program.

Grön omstart

Miljöpartiet vill göra Enköping till en attraktiv kommun som människor vill flytta till, en kommun med grön hållbar innovativ utveckling. En kommun som växer både i stad och på landsbygd, med ett rikt föreningsliv och ett gott företagarklimat. Ett samhälle där alla människors lika värde respekteras och invånarna har en god livskvalité. Miljöpartiet vill att Enköping ska vara en öppen, välkomnande kommun för alla människor oavsett bakgrund och livsval. Där allas röst är lika mycket värda och alla ska kunna föra fram sin åsikt och sak. Vi anser att barnen är vår framtid och att en god skolgång är grunden för att barnen ska få goda förutsättningar för sitt fortsatta liv. Enköpings kommun ska ha bra skolor som inte ska tvingas till ytterligare nedskärningar utan ha de resurser de behöver för att kunna möta varje elevs behov.

Enköpings kommun består av både stad, landsbygd och småsamhällen. Vi har närheten till Mälaren och en attraktiv position som pendlarkommun då många av våra medborgare arbetar i annan närliggande kommun med storstad. Detta ger vår kommun både utmaningar och goda förutsättningar till utveckling.

Enköping behöver en omstart. Miljöpartiet vill vara ett alternativ för alla som vill att Enköping tar framtidens utmaningar på allvar och får saker gjorda.

Framtidens Enköping

Miljöpartiet vill modernisera och utveckla Enköping. Att satsa på modern och utvecklande teknologi är rätt väg att gå både för ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart Enköping, ett produktivt och välmående samhälle. Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda. 
Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas trefaldigt:
  • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
  • solidaritet med kommande generationer
  • solidaritet med världens alla människor

Förskola, skola och skolomsorg

Skolan i Enköping har under lång tid fått mindre resurser än den behöver för att kunna ge alla barn och ungdomar den bästa möjliga starten i livet. Det vill Miljöpartiet ändra på direkt efter valet. Här vill Miljöpartiet fortsatt vara det parti som satsar mest på att vända den negativa trenden till ett läge där skolan och lärarna får de resurser som behövs för att åstadkomma detta. Barn och ungdomar är vår framtid. Barn och ungdomar måste prioriteras av samhället – solidariteten med framtida generationer är en grundbult.

Alla barns rätt till en trygg skolmiljö

Vi vill att Enköping ska erbjuda en hälsofrämjande och trygg miljö för alla barn och ungdomar, ett varierat utbud av fritidssysselsättningar och efter utbildning ett meningsfyllt arbete och social trygghet. Vi vill att barnen ska känna sig trygga i skolan, att skolan ska arbeta förebyggande mot verbal och fysisk misshandel. Inget barn ska utsättas för mobbing eller trakasserier som kan påverka hens inlärning negativt. Förskola och skola med olika pedagogiska inriktningar och profiler ska bidra till en jämlik och demokratisk fostran, utbildning om jämställdhet, relationer och HBTQ-frågor för både elever och personal, samt utbildning i hur kulturer kan leva i samspel är viktigt i dagens multikulturella samhälle.

En avgiftsfri skola

En avgiftsfri skola är en avgiftsfri skola! Skolan ska stå för frukt, matlådor, matsäckar till sina barn vid friluftsaktiviteter eller insamlingar till skolresor och dylikt. Det innebär även att skolan aktivt arbetar mot kravfyllda normer, ser över verksamheten och inte blundar för svårigheterna som barn i familjer i ekonomiskt utsatthet lever i.

Individuell utveckling

Miljöpartiet vill ha fler vuxna i skolan och en anpassad pedagogik på barnens villkor så att de kan få stöd, insatser och utmaningar i rätt tid. Tidiga insatser och stöd, utmaningar och uppmuntran är ledorden som ger eleverna framtidstro och självkänsla. Utepedagogik och användandet av utemiljön som klassrum, samt mindre barngrupper är vetenskapligt och genom erfarenhet väl beprövade metoder för att öka arbetsro och inlärning bland eleverna. Vi vill också se en särsklid satsning på läsning. Det är grunden för all inlärning. Vi ser också gärna att skolorna profilerar sig, t.ex. med ökad fysisk aktivitet.

Mindre barngrupper underlättar även för pedagogen att utforma undervisningen efter den enskilda elevens unika behov. En välutvecklad läsförmåga är tillsammans med olika lärstilar grunden för all utbildning. För att kunna skriva, räkna, skapa och delta i samhällsdiskussioner är läsförmågan oumbärlig. Därmed är läsförmågan även en demokratifråga. Studiestöd, modersmålsundervisning och ämnesundervisning på elevens eget modersmål ger alla elever en chans att utveckla de kunskaper och förmågor som läroplanen uttrycker. Alla har rätt att lyckas och utvecklas i skolan.

Lärarna – skolans viktigaste resurs

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Därför måste lärarna ges mer tid med varje elev och den administrativa bördan måste minska. Fler kompetenser behövs i skolorna för att stötta eleverna som talpedagoger, bibliotekarier, it-specialister, fritidsledare och modersmålslärare . Dessa är viktiga för att frigöra lärarresursen och för att skapa en god lärandemiljö. Eftersom vet att läraren är det avgörande för elevers resultat, därför vill vi förbättra lärarnas arbetssituation genom att ha hög lärartäthet, sätta in mer stöd till elever i behov av detta, se till att lokaler och teknisk utrustning fungerar och är ändamålsenliga.

Vi vill återupprätta lärarens status . Därför vill vi höja lärarlönerna, satsa på kompetensutveckling och utveckla möjliga karriärvägar. Ledarskapet i skolan, från skolledare till enskild lärare är viktigt för att långsiktigt säkra kvalitet i undervisning och utbildning.

Förskola och fritidshem

Förskola och fritidshem är verksamheter som ofta hamnar i skymundan i debatterna kring skolan och de är minst lika viktiga för lärande och de fungerar som ett komplement till skolan. Läroplanen för dessa verksamheter kräver ett starkt pedagogiskt arbete. Lärande genom lek i tidig ålder, genom estetik och skapande verksamhet liksom genom motion och rörelse är viktigt för barnens utveckling. Mindre barngrupper, mer resurser och kompetensutveckling för dessa verksamheter ger barnen de bästa förutsättningarna för att lyckas. Den öppen förskolan är en viktig mötesplats och pedagogisk ytan där barna- och mödravård samt andra sociala skyddsfaktorer finns för att fånga upp familjer i behov av stöd.

Kultur i förskola och skola

Kultur i förskolan och skolan ska ses som ett naturligt inslag. Bibliotek, högläsning, teater, utflykter, studiebesök och konserter är viktiga praktiska delar som skapar grunden för den teoretiska undervisningen. Professionella kulturarbetare ska vara ett naturligt inslag i barnens skolarbete. De praktisk-estetiska ämnena är viktiga för barns utveckling, kreativitet och föreställningsförmåga.

Närmiljö

Små områdesskolor och skolorna i kransorterna är viktiga för hela Enköpings framtid och bör ses som ett nav i områdesutvecklingen. Gröna utemiljöer som inbjuder till fysiska aktiviteter, en ergonomiskt och psykosocialt bra arbetsmiljö, utevistelse och kultur. Miljöcertificerade byggnader, guldcertificerade förskolor, gröna skolgårdar och pedagogiska utemiljöer som inbjuder till lek och rörelse på både skoltid och fritid. Vi vill att skolan och skolgården ska vara en central plats i barnens vardag, vara tillgänglighetsanpassad och funktionell för alla barn. Barnens skolvägar såväl i tätort som på landet ska vara säkra för barn att gå och cykla på, vi ska ha säkra och bra skolbussturer.

Elevhälsa

En välutvecklad elevhälsa är nycklarna till barns fysiska och psykiska hälsa. Skolan ska skapa förutsättningar för välmående, förtroendefulla relationer, inflytande och delaktighet. Miljöpartiet anser att alla skolor ska ha elevhälsopersonal på alla skolor varje dag. Vi vet att många upplever stress och andra uttryck för ohälsa. Elevhälsan har en mycket viktig roll att upptäcka och motverka symptom på psykisk ohälsa. Även reproduktiv hälsa är ett område där skolan fyller en viktig funktion.

Gymnasiet och eftergymnasial utbildning

Arbetsmarknaden, samhället och livet ställer allt högre krav på goda kunskaper. Vidareutbildning i form av gymnasium, yrkesutbildningar och vuxenutbildningar behövs för att fylla de krav som ställs på arbetsmarknaden idag. För Enköping ställer detta krav på ett brett utbud av utbildningar med god kvalitet och flexibilitet.

Westerlundska gymnasiet

Gymnasieskolan i Enköping fyller en viktig funktion. Miljöpartiet vill påbörja nybggnationen av en ny gymnasieskola under mandatperioden för att förbättra miljö och klimat i skolan, både ute och inne. För att behålla ungdomar och skapa en god framtid för dem i kommunen är en vital och framgångsrik gymnasieskola en viktig faktor.
Resultaten för eleverna på Westerlundska gymnasiet behöver höjas. Som en konsekvens av den besparing som gjorts i skolan har gymnasiet många elever med bristande kunskaper från grundskolan, antalet elever ökar som behöver extra stödresurser, därmed blir lärarnas arbetsbörda orimligt hög. Många elever går ut gymnasiet utan fullständiga betyg och det är en situation som vi måste ändra på omedelbart, gymnasiet måste ha tillräckligt med resurser att sätta in för att alla elever ska klara sina studier. Idag har eleverna på Westerlundska väsentligt mindre resurser än riksgenomsnittet. Kvaliteten måste utvecklas för att en gymnasieskola i Enköping ska klara konkurrensen mot närliggande kommuner.

Stärk alla elever

Vi vill återinföra en särskild stödverksamhet för de elever som har svårast att hitta sin plats i skolan, den som kallades Röda Villan. Dessutom måste Komvux få resurser att ge fler elever kompletterande utbildning i fler ämnen och program så att de kan hitta en väg till vidareutbildning eller arbete.
Det är också viktigt att stärka elevdemokratin på skolan genom bland annat ge elevrådet mer inflytande och genom att använda kursutvärderingarna på ett tydligare sätt i utvecklingsarbetet på skolan. Vi vill också stärka elevhälsan och se till att lärarnas kompetens och lönenivåer är konkurrenskraftiga.

Förbered för arbetslivet

För barn och ungdomar är tillgången till god utbildning viktig och för att kunna göra rätt val inför framtiden behövs duktiga studie- och yrkesvägledare som verkligen hinner med att ge eleverna råd inför framtiden. Vuxenutbildning, lärlingsplatser och YH-utbildningar är viktiga insatser mot ungdomsarbetslöshet.

Vi vill att kommunen skapar tillfälliga ungdomsjobb, feriejobb och korttidsjobb för att ge ungdomar arbetslivserfarenhet och bättre förutsättningar att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden samt att det inrättas särskilt tidsbegränsad praktikplatser för arbetslösa ungdomar året om.

SFI - svenska för invandrare 

Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) måste anpassas till att de människor som kommer hit har väldigt olika utbildningsbakgrund. De flesta lär sig skriva på sitt modersmål, trots detta är normen att vi lär analfabeter att skriva på svenska, vilket är direkt resursslöseri och oklokt. I Enköping vill vi se flerspråkighet som en resurs istället för ett hinder. Att en person lär sig sitt modersmål ordentligt samtidigt som hen lär sig ett nytt språk är effektivt för alla. 

Fritid

En sund och meningsfull fritid är en viktig del av livet, inte minst för våra ungdomar. Miljöpartiet vill ge alla möjlighet att få en aktiv fritid, oavsett var man bor i kommunen, oavsett kön och oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej.

Fritid för alla

Många enköpingsbor i alla åldrar är aktiva inom föreningsliv. Kommunen har en viktig uppgift att stötta dessa. En meningsfull fritid och social umgänge är en viktig skyddsfaktor för god hälsa. Många har också en aktiv fritid utanför föreningslivet. Därför är det minst lika viktigt att aktivt söka för att se hur kommunen kan bidra till aktivitet för dem som inte tillhör en förening. Vi vill därför hitta vägar att fånga fler, främst ungdomars, intressen. Vi vill under mandatperioden bygga en skatepark och i samråd med aktiva skateåkare hitta en bra lokalisering.

Enköping är en hästkommun. Inte alla fångas upp av föreningslivet men är ändå aktiva ryttare. För dem vill vi underlätta genom att under mandatperioden skapa ridleder med utgångspunkt vid Åkerby ridhus. Kommunen kan skapa skötselavtal och upplåtelseavtal med markägare för att ge fler möjligheten till trygga ridvägar Enköping.
Enköping behöver snarast ordna situationen för kommunens bowlare. Bowling är ett stort nöje bland enköpingsborna men samtidigt en idrott med flera aktiva föreningar och stort antal spelare. Bowlingen har en självklar plats i stadens fritidsutbud.

Fritidsanläggningar

Vi vill ge breddidrotten mer utrymme och bättre tider i hallarna än vad man får idag och underlätta för flicklag som ofta också har svårt att få attraktiva tider. För att öka möjligheten att få tider vill vi bygga både en ny sporthall och en ny ishall i Enköping.

Vi vill att det satsas mer ute i kransorterna där bland annat skolornas idrottshallar behöver renoveras och i vissa fall byggas ut med mindre läktare för att möjliggöra för föreningarna att ha tävlingar på hemmaplan. 

Den återhållsamma investeringsvilja som präglat idrotts- och friluftslivets har dessvärre medfört att kommunens idrottsanläggningar är i alltför dålig skick. Under mandatperioden 2014-2018 måste dessa anläggningar rustas och byggas om för att föreningar och idrottsaktiva ska kunna bedriva verksamhet. Anläggningar är också en viktig motor för Enköpings besöksnäring. Vi har riksintagning för ridning, fotboll och rugby på gymnasiet, Korsängens IP är också nationalarena för rugbyn. För Miljöpartiet är det viktigt att bredd och elit kan samsas, vi ser hellre fler anläggningar för fler idrotter för att öka tillgängligheten än större arenaliknande projekt som riskerar kommunens och föreningarnas ekonomi. Jämställdhet, integration och allas möjlighet oavsett funktionsnedsättning är avgörande. Därför vill vi att ha mindre anläggningar nära dem som ska utöva idrotterna, i bostadsområden och i alla tätorter. Kommunens utveckling av fritidsanläggningar ska uppmuntra den spontan rörelseglädje som skapas i ögonblicket.

Korsängsfältet med ny simhall

Vi mycket positiva till ombyggnationen av simhallen som vi tror blir en viktig nav i kommunen. Den ska förstås vara fullt tillgänglig för funktionsnedsatta och innehålla en ny rehabiliteringsbassäng men också vara attraktiv för ungdomar med en äventyrsdel. Vi menar också att en utomhusbassäng är en viktig nyckel till funktion under ombyggnadstiden och att det senare blir en viktig attraktion under hela året.

Efter att den nya simhallen är byggd så vill vi att idrottshuset utökas med en ny hall enligt det förslag som nu finns framme och att den utrustas med läktare som gör hallen intressant för matchspel men även öppen för andra evenemang. Både ishockeyn, konståkningen och bandyn ska kunna få utrymme och möjlighet att utveckla sina verksamheter. Uterinken ska snarast ersättas med en ny ishall. Miljöpartiet vill sätta fart på utvecklingsarbetet av kulturens och idrottens arenor både i staden och på landsbygden. Givetvis vill Miljöpartiet återställa tryggheten i badhuset genom att återanställa badvakterna.

I det nya idrottshuset på Korsängen vill vi att tillräckliga och flexibla lokalytor för många olika idrotter tillskapas. Kampsporterna behöver nya ytor men även spinning, gymnastik, dans m.fl. behöver ytor. Även administrativa ytor för föreningslivet vore bra att integrera i det nya idrottshuset.

Friluftsliv

Enköping har en fantastiskt vacker natur och intressanta besöksmål i hela kommunen liksom en väldigt lång strandlinje mot Mälaren som vi borde bli bättre på att marknadsföra och använda för det rörliga friluftslivet. 
För att öka tillgängligheten till våra friluftsområden vill vi att det anordnas enkla campingplatser med eldningsplatser och toaletter längs Upplandsleden, vid alla badplatser och bryggor. Mycket av detta kan med fördel göras i samarbete med föreningar och landsbygdsföretag som mot ersättning bygger ut och håller våra friluftsanläggningar, t.ex. våra friluftsbaden, i gott skick. Det är också viktigt att våra båtklubbar får trygga, rimliga och långsiktiga villkor för sina bryggor och uppläggningsplatser, exempelvis för ESS i hamnen.

Mälarnära satsningar

Miljöpartiet menar att tillgången till Mälaren måste förbättras avsevärt och vi vill därför rusta upp friluftsbaden och de bryggor och kajer som finns. Vi vill förbättra tillgängligheten till Mälaren. Baden vid Strand, Ön och Fånö måste få en bättre skötsel med bryggor och renhållning. Kommunen måste ta ett ansvar för för hela kommunen genom att teckna avtal med markägare. Detta gäller också för de naturområden där kommunen ansvarar. Vi vill göra det lättare och mer attraktivt för alla att ta del av all den fina natur som vi har i kommunen.

Bredsandsbadet måste underhållas betydligt bättre än idag. Bredsand är den enda campingplatsen när Enköpings stad och kommunen har ett ansvar att den utvecklas på ett positivt sätt. Miljöpartiet vill även utveckla Sommarro till en anläggning för allmänheten men också för våra egna verksamheter.

Naturreservaten är en tillgång att utveckla

Kommunen ska också vara villig att stödja Upplandsstiftelsen mer för att de ska kunna underhålla och tillgängliggöra bland annat Upplandsleden och naturreservatet vid Härjarö. Härjarö kan också utvecklas till en resurs för friluftslivets och utepedagogikens förutsättningar i kommunen. Miljöpartiet vill att naturreservaten sköts med leder, grillplatser och fler lättillgängliga stråk och utsiktsplatser.

Kultur

Ett rikt kultur- och föreningsliv är avgörande för livskvaliteten i ett samhälle. Miljöpartiet anser att underhåll och utveckling av detta är en av vår kommuns kärnverksamheter. I Enköping har vi ändå kommit ganska långt, tack vare duktiga lärare i kulturskolan och ambitiös bibliotekspersonal, samt en mängd föreningar inom kultur och idrott.

Kulturhuset

Det nya kulturhuset på Joar kommer att vara en viktig del i kulturen i Enköping och måste få utvecklas så att många kan ta del av dess resurser och utbud. Kulturskolan ska ha en bredd och ett djup i utbud att vi kan fånga många intressen, såväl inom de mer traditionella musik- och konstområden som inom nyare riktningar. Kulturhuset ska inte bara visa upp kultur utan också ha olika aktiviteter där alla kan medverka i kulturskapandet på sina villkor. Den egna möjligheten att skapa uttryck och utveckla konstnärliga förmågor inom olika områden såväl som att ta del av andras verk kommer att skapa den blandning av deltagande och nya möten med professionella konstnärer inom olika former. I det nya kulturhuset vill vi också utveckla en vinterträdgård med aktiviteter som kan förstärka Enköpings varumärke som trädgårdsstad. 

Biblioteken

Alla biblioteken i hela kommunen är viktiga kulturbärare och dessa måste vara tillgängliga för alla. Bokbussen och Boken kommer är för många den enda möjligheten till att få njuta av läsning. Biblioteken ska fungera som naturliga mötesplatser, ett nav för kulturell verksamhet och samvaro. Ett fungerande samarbete med förskolor och skolbibliotek är viktigt för att öka läslusten hos barn. 

Offentlig konst

Vi vill se mer offentlig konst i alla delar av kommunen, inte bara i Enköpings tätort utan även i alla kommundelar. Vi vill se en särskild satsning på offentlig utsmyckning av kvinnliga konstnärer och med nya innovativa uttrycksformer som visar Enköping som en framåtsyftande kommun. Det är särskilt viktigt att uppmuntra ungdomars kultur och ett sätt att göra det är att upplåta väggar för graffitikonstnärer och att ha olika kulturaktiviteter i ungdomens hus. Vi vill också öppna för mer konst i det offentliga rummet.

Finskt förvaltningsområde

Som finskt förvaltningsområde har vi förmånen att lyfta fram en kultur som funnits i vårt kulturarv länge, en kultur som tidigare inte haft möjlighet att växa och utvecklas. Att som kommun få erbjuda service till våra medborgare på deras modersmål är ett bra sätt att revitalisera det finska språket. Tillsammans kan vi med våra nationella minoriteter och andra minoriteter i kommunen skapa ett rikare kulturellt utbud.

Hembygdsföreningarna har en viktig roll

Kulturarvet i hela kommunen måste komma fler till del och här tror vi att de olika hembygdsföreningarna skulle kunna vara viktiga aktörer. De har ofta egna samlingar att visa upp och kan dessutom vara vägvisare till annan kultur i sina socknar, som exempelvis runstenar, byggnadsminnen och andra kulturhistoriska sevärdheter.

Dessutom är hembygdsföreningarna ofta arrangörer av kulturaktiviteter och bör kunna utveckla sina verksamheter med ekonomiskt stöd från kommunen.

Vård och omsorg

Det hållbara samhället bygger på solidaritet, ett solidariskt ansvar för dem som behöver stöd från samhället. Livskvalité och kompetens bör vara ledorden i all kommunal verksamhet. Kompetensen ska grundas i vetenskapliga och beprövade erfarenheter.

Trygghets- och omvårdnadsboenden

Ett tryggt boende genom hela livet är grunden för välbefinnande, livskvalité och trygghet. Vi vill bygga fler trygghetsboenden. Boendeformen är för äldre som är för friska för äldreomsorg, men som vill ha mer trygghet och social samvaro i närmiljön. Trygghetsboenden erbjuder en del av den service som finns i omvårdnadsboenden, men utan biståndsbeslut. Det behövs fler boenden för personer med både psykiatrisk och missbruksproblematik samt finns det ett behov av att bygga ut boendena för personer med funktionsnedsättningar. Profilerade boenden med hemspråksavdelningar, avdelningar med djur, hobbyverksamhet, tillagningskök, grön terapi och gröna utemiljöer borde vara standard i Enköping. Ett varierat utbud på profiler och valfrihet är viktigt för trivseln och möjligheten till ett fortsatt aktivt liv.

En meningsfull vardag

En meningsfull vardag skapas av livskvalité och sysselsättning. Miljöpartiet vill att kommunen ska erbjuda "önsketimmen" för personer med insatser från vård och omsorg. "Önsketimmen" är en insats där kommunen ger möjlighet för individen att få välja en egen tid för något som särskilt vill göra, ett sätt att skapa guldkant i vardagen. 
Vi vill utveckla dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning, skapa en permanent verksamhet för yngre dementa samt ett team som arbetar för att stimulera aktiviteter bland äldre, inom socialpsykiatrin och LSS ev. tillsammans med frivilligorganisationer. Ett utvecklat anhörigstöd inom bl.a. psykiatrin och LSS behövs. Tjänster som underlättar i vardagen, som fixartjänster och ledsagning behövs som komplement till ökade öppenvårdsinsatser. Daglig verksamhet och andra insatser för funktionsnedsatta skapar meningsfullt och självständigt liv.

Kunskap för bättre bemötande

Ökade kunskaper om funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder är ett bra sätt att stödja de anhöriga samt för att aktualisera frågorna i samhället. Kommunen bör utveckla samarbetet med Anhörigcentrum och föreningar för att sprida kunskap och information. Språklig mångfald bland personalen, interkulturalitet och kommunikation är de viktigaste beståndsdelarna i dialogen mellan individ och kommun. 
De personliga ombuden är viktiga för att stärka den enskildas röst och rätt i samhället. Rätten till ett självständigt liv är en ledstjärna i mötet med människor. Enköping ska söka samarbete med andra kommuner, landsting och över förvaltningsgränserna för att ge varje människa en chans till ett liv i full värdighet.

Det sociala ansvaret

Helhetssyn och långsiktighet ska prägla socialtjänstens insatser. Vi måste utveckla och utöka det förebyggande och behandlande arbetet för barn och ungdomar som far illa, t.ex. återinföra fältassistenternas funktion, se till att alla får en hel skolgång och utveckla fritidsgårdsverksamheten med fler aktiviteter i ytterområdena. Utöver detta behöver vi utveckla kompetensen i arbetet. Bemötandefrågor är centrala i allt socialt arbete. Kommunen ska ha ett inkluderande perspektiv. Miljöpartiet vill att kommunen stöttar sociala initiativ, samverkar med ideella föreningar och företag för att skapa lösningar. Socialt företagande och sociala krav vid upphandlingar, t.ex. att företag ska anställa arbetslösa, gynnar både kommunen och enskilda.

Sociala investeringar

Många former av utanförskap går att förebygga genom tidiga insatser. Att inte agera i tid är därför ett slöseri med framförallt mänskliga resurser men även samhällets resurser Det innebär att alla investeringar i förebyggande syfte betalar sig snabbt. Det är god ekonomisk hushållning och förstås god humanistisk hushållning. Därför vill Miljöpartiet att kommunen fortsätter att avsätta 10 miljoner årligen för att använda till förebyggande åtgärder speciellt för unga som annars riskerar att hamna i utanförskap.

Hela Enköping för alla

Vi vill att Enköping ska nå målen för tillgänglighet för funktionsnedsatta under nästa mandatperiod samt att en plan för handikappanpassning av gångstråk, parker och lekplatser görs. Upprustning och utveckling av Sommarro till en kommunal anläggning med trädgårdar, fiskemöjligheter, kanot- och båtutflykter och badstrand är prioriterat. En anläggning som kan användas av skolor, föreningar, daglig verksamhet, lägerskola, kursverksamhet, konferenser och som rekreation för Enköpingsborna.

Miljö och klimat

Enköping ska ligga långt framme inom miljöarbete och naturvård, därför måste kommunen ha en kraftfull handlingsplan och systematiskt arbeta för att nå de uppsatta miljömålen. Dagens samhälle lever på lånade resurser, resurser lånade från framtida generationer. För att skapa ett långsiktigt uthålligt samhälle krävs det att vi ställer om till en effektivare hushållning med naturresurser och en jämnare fördelning av dem. Vår konsumtion så att våra ekologiska fotavtryck per person snarast når en globalt hållbar nivå. För att skydda miljön ska försiktighetsprincipen tillämpas så långt det är möjligt. Enabygdens miljömål är ett styrdokument som bör vara vägledande för all samhällsplanering i såväl landsbygd som tätort.

Ett fossilbränslefritt samhälle

Klimatet är vår tids ödesfråga! Utsläppen av koldioxid måste minska snabbt genom omställning till förnyelsebar energiproduktion. Enköping ska vara koldioxidneutralt i all egen verksamhet vid mandatperiodens utgång. Ena Energi och kommunen ska satsa på nya sätt att skapa värme och el. Vi vill att geoenergi, solel och vindkraft under nästa mandatperiod ska vara naturliga delar av kommunens energiproduktion. Vi vill stimulera ökad biobränsleproduktion och gynna etableringen av tankställen för biobränslen.
Kommunens egen bilflotta ska vara fossilbränslefri och krav på minskade utsläpp ska ställas vid upphandlingar. Kommunen ska i högre grad klimatkompensera för de utsläpp man bidrar med genom kommunal verksamhet. Alla kommunens arbetsfordon och maskiner ska drivas med fossilbränslefria drivmedel.
Miljöpartiet har länge stridit mot etableringen av motorbana i Enköping. Det är orimligt att tro att kommunen samtidigt kan sträva mot att nå ambitiösa klimat- och miljömål och samtidigt ha en motorbana. Bärskärsskogen ska få finnas kvar. De utredningar som gjorts visar att stora delar av staden kommer att utsättas för alltför höga bullernivåer.

Energi

Kommunen måste se över förbrukningen i all verksamhet för att effektivisera energianvändningen. Enköping ska ta sitt ansvar. Kommunen ska verka för småskalig förnybar elproduktion och underlätta bygglov för solcellssanläggningar och vindkraftverk. Kraftvärmeverket producerar billig el och värme av förnyelsebara energikällor, det ska fortsätta vara en viktig del av Enköpings energiförsörjning. Nu är det är dags för motsvarande satsning i våra större kransorter, där nya gemensamma lösningar kräver ett aktivt kommunalt ansvar.
Bostadssektorn spelar en viktig roll och kommunen ska ställa höga krav vid all nyproduktion och via EHB som ska bygga energisnåla hus. Vi anser att kommunen ska ställa krav på maxförbrukning per kvadratmeter, solfångare/-celler eller minikraftverk för bioenergi vid bygglov för bostäder eller andra större byggnader där andra gemensamma anläggningar finns.

Enköping ska fortsätta att utveckla återvinning och bygga upp sopstationer så att alla i kommunen enkelt kan källsortera. All kommunal verksamhet ska arbeta aktivt utifrån att minska materialåtgång och i övrigt återvinna så mycket som möjligt.

Mat

All upphandling ska vara miljöcertifierad, t.ex. Bra miljöval eller KRAV och sträva mot mer lokalproducerade varor. Vi vill upprätta en distributionscentral dit alla livsmedelsinköp samlas och genom att göra många små upphandlingar och samordna transporter. Samordnade varuleveranser möjliggör en ökad upphandling av lokalproducerade produkter. Vi vill öka andelen ekologiska livsmedel till minst 50 % under kommande mandatperiod. För Miljöpartiet är det självklart att ha tillagningskök på äldreboenden, skolor, förskolor och på lasarettet.

Vi vill att Enköping blir en FairTrade kommun, att kommunen tillämpar sociala och etiska villkor i upphandlingar och på så vis agerar som förebild för kommunens invånare. Vi tänker på global jämlikhet, demokrati och utveckling genom hur vi agerar lokalt.

Lokalproducerat

Många kommuner satsar nu på att upphandla lokalproducerat vilket är möjligt om vi ställer lite högre krav på kvaliteten och hållbarhetsaspekterna i det kommunen köper in. Vi menar att detta är en självklarhet för Enköpings kommun där den något högre kostnaden ger många positiva effekter för våra lokala företag och för matupplevelsen i skolor och omsorg.

Naturvård för välbefinnande och biologisk mångfald

Miljöpartiets naturpolitik har dubbla syften; dels att värna och stärka den biologiska mångfalden, dels att säkerställa människors tillgång till bostadsnära grönområden. Det finns en tydlig koppling mellan folkhälsa och människors närhet till grönområden.

Skogs- och naturvård

Vi ser att skogarna alltmer håller på att överexploateras och vill skydda dem. Även vattendrag och öppna marker spelar en avgörande roll för att öka den biologiska mångfalden i kommunen. Naturvårdsfrågorna måste få större tyngd i det politiska beslutsfattandet. Skapa naturreservat av Kyrkåsen, Gröngarnsåsen, Brännskogen, Fagerskogen, Bårskärskogen och Storskogen. Vi vill också utveckla nya vattenparken i Ullunda till en friluftsspark med pedagogiska utemiljöer i ett stadsnära grönt område med stor biologisk mångfald. Sammanhållande större områden med skog ska skyddas mot exploatering och kommunen ska sträva efter att ha fler sammanhållna områden.

Kommunens egen skog ska brukas enligt gröna skogsbruksplaner för att öka biologisk mångfald och särskilt ta hänsyn till hotade arter eller säregna biotoper. Förtäta redan bebyggda områden och tätorter samt skapa ny bebyggelse i anslutning till befintliga kommunikationsstråk. Produktiv åkermark ska skyddas i möjligaste mån. Betade ängs- och hagmarker är viktiga inslag i landskapet för att bevara den biologiska mångfalden och kunskapen om landets kulturhistoria.

Vattenvård

Bevara strandskyddet. Samtidigt som det är av stor vikt för växter och djur, t.ex. fågelliv och fisklek vill vi utveckla tillgängligheten till stadsnära stränder genom välplanerade promenadstråk, handikappanpassade leder, utkiks- och fikaplatser. För att säkerställa att strandskyddet efterlevs och värdefulla miljöer skyddas vill vi inrätta en särskild funktion som kontrollerar detta. Vi vill göra en fortsatt satsning på Enköpings vattenmiljöer genom att återskapa översvämningsmiljöer i åarna, minska vandringshinder och skapa näringsfällor samt attraktiva och rekreativa vistelsemiljöer. Enköpings skärgård och båtliv ska ses som en viktig resurs för människor, djur och växter att trivas i men också för att skapa tillväxt. Strandskyddet ska vara 300 m. och Enköping ska bidra till möjligheterna till ett miljövänligt och aktivt friluftsliv på sjön. Enköping ska bevara och utveckla Bryggholmen och aktivt bidra till naturvårdande organisationer som Upplandsstiftelsen.

Samverkan för att nå miljömål

Enköping ska arbeta för att upprätta kontrakt med privata mark- och vattenägare för att tillsammans skydda eller tillskapa viktiga miljöer för att förhindra näringsläckage, eller öka den biologiska mångfalden i området. Miljöpartiet anser att kommunen bör tydliggöra den kommunala ansvarsfördelningen för naturvården och friluftslivet i kommunen och att dessa frågor ges en mer central roll i beslutsfattandet.

Grön bostadspolitik

Människors boendemiljö ska vara trygg, säker, ren och inbjudande. Ansvaret för detta ligger på alla men huvudsakligen på dem som bor i området, privata fastighetsägare och den offentliga sektorn. Miljöpartiet vill främja en blandad bebyggelse med olika hushöjder och ägarformer och är motståndare till likriktning och segregering. Tillgången till lekplatser, gröna skolgårdar, parker, strövområden, kolonilotter och motsvarande måste utvecklas. Nya områden ska ha skolor och förskolor i närområdet med naturliga gång- och cykelleder dit så att barnen kan komma fram utan att behöva skjuts med bil.

Social bostadspolitik

En av de mänskliga rättigheterna och grunden till trygghet är boendet, vi vill att kommunen ska garantera alla människor en bostad. En fast bostad är oftast en förutsättning för att ta tag i sociala problem. Vi vill att kommunen genomför en kartläggning av antal hemlösa och uppföljning i varje enskilt fall samt inför riktlinjen ”bostad först” i kommunen och arbetar utifrån den för att minska hemlöshet och relaterade problem. Drogfrihet ska ej vara krav för boende och behandling. Det måste sättas stopp för vräkningar av hushåll med barn genom samverkan mellan privata fastighetsägare och kommunen. Vi vill upprätta en kommunal bostadsförmedling. Genom den har vi möjlighet att ge förtur och kommunal borgen till familjer som annars har svårt att få bostad eller är i särskilt utsatt läge.

Vi vill också att kommunen på ett bättre sätt underhåller de egna fastigheterna samt att alla inklusive EHB:s ska renoveras med syfte att miljöklassas och ha så låg miljöpåverkan som möjligt. Alla fastigheter som kommunen bygger ska ha miljöklassning med höga ambitioner. Miljöpartiet vill att fler mindre hyreslägenheter med överkomliga hyresnivåer byggs. Kommunen ska trygghetssäkra alla bostadsområden genom att göra kontinuerliga översyner av säkerheten tillsammans med bostadsbolag, boende, myndigheter och olika föreningar. Diskriminering ska motverkas och behov gå före vinst inom bostadssektorn.

Grön stadsplanering

Vid all stadsplanering ska trafikslagen prioriteras så att gående och cyklister ges företräde i första hand, därefter kollektivtrafik och sedan godstransporter. Persontrafik med bil ska inte längre vara normen för stadsbyggande. Samlokalisering av parkeringslösningar för att frigöra yta till andra ändamål är viktigt samt att sänka parkeringsnormen vid nybyggnation i tätorter.

Gröna ytor, en varierad och färgrik närmiljö är bevisade hälsofaktorer. Bevara och anlägg skogspartier i nära anslutning till bostadsområden och värna de grönområden som finns i staden. Vi vill höja kvaliteten på den offentliga miljön, gröna områden ska inte lämnas åt slumpen utan skötas. Mindre kullar, stenar och klätterträd är detaljer i närmiljön som skapar variation och möjlighet till små äventyr och vardagliga naturupplevelser.
Gröna stråk ska binda ihop områden och viktiga mikromiljöer ska bevaras, mindre vattendrag/dammar skapas som fördröjning och uppsamling av dagvatten samt miljöer för rekreation och djur. Gemensamhetslokaler som snickeri, samlingslokaler m.m. ska anläggas i tätbebyggda områden.

Den växande staden

Miljöpartiet vill fortsätta utveckla Enköping, förtäta staden, bygga nya områden och skapa ett levande centrum med en mångfald av liv. Vi vill undvika att staden sväller på bredden och istället bättre utnyttja de utrymmen som finns i tätorterna. Vid förtätning ska stor hänsyn tas till variation i byggnadsform, grönstruktur och platsens sociala funktion.
God och nyskapande arkitektur med miljösmarta lösningar tillsammans med en estetiskt spännande miljö är viktiga ingredienser för en god stadsutveckling. Därför vill vi stärka kompetensen inom stadsutveckling och arkitektur så att kommunen tar ett fastare grepp om kommunens utveckling. Vi vill samtidigt göra en extra satsning på offentlig utsmyckning och kulturaktiviteter i stadsdelarna och i de mindre orterna utanför staden. En procent av investeringsbelopp reserveras för konstnärlig gestaltning. Vi vill nu att en liknande satsning görs på miljöområdet. Miljöpartiet vill att alla investeringsobjekt ska ha miljöprägel och att kommunen i genomsnitt satsar minst 5 % av investeringsbeloppet på miljövårdande eller miljöförbättrande insatser i varje större investeringsprojekt.
Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut i ökad takt. Kommunen ska göra det fördelaktigt att ansluta sig och samtidigt ställa höga krav vid nybyggnation och alltid skapa nya VA-områden vid planläggning av nya områden. Under mandatperioden påbörjas bygget av ett nytt reningsverk. För att möta framtiden vill vi också påbörja projekteringen av ett nytt kraftvärmeverk utanför staden.

Nya områden

I Enköpings tätort ser vi även hur Västerledsskolans område samt gamla mejeriet omvandlas till nytt bostadsområde som ett led i att stärka Västerleden och skapa en blandad bebyggelse och öka attraktionskraften i området.
Vi är också positiva till en ombildning av hamnområdet på östra sidan ån. Ca 600 bostäder skulle kunna byggas med start under mandatperioden samtidigt som hamnen blir en genuint marin miljö med en tilltalande gästhamn och en dynamisk och spännande arkitektur där med mötesplatser och en mångfald av verksamheter. Detta måste börja projekteras under de kommande fyra åren.

Hamnområdet på västra sidan ska fortsätta vara hamnområde för båtklubben. Ett nytt långt hyresavtal med ESS ska skrivas där ansvarsområden tydliggörs med en plan båtkliubben är delaktig i utvecklingen av området till en mer tillgänglig och trevlig miljö. Stor miljömässig hänsyn ska tas och båtlivet som är en viktig del av Enköpings stadsbild ska fortsätta att finnas i staden men vackrare och mer hållbart. 

Även Enavallsområdet med å-promenaden är ett omvandlingsområde som vi gärna ser kommer igång under nästa mandatperiod. Som en del av å-tanken, att rena Enköpingsån, skapas också en förlängning av de attraktiva miljöer som finns längs ån med syfte att skapa en sammanhållande å-promenad från friluftsparken i Ullunda till hamnen via Kulturhuset och Drömparken.

Hållbart resande

Miljöpartiet menar att vi snarast måste ta fram en vision för vilken kollektivtrafik vi vill ha i Enköping och hur vi ska nå dit. Vi menar att kollektivtrafiken ska byggas ut, att den ska ha tätare turer och att den ska kopplas samman med grannkommunerna och tågpendlingen. Trafiken måste också bli väl samordnad mellan linjebussar, skolskjutsar, färdtjänst och regiontrafik. Miljöpartiet ser en utbyggd kollektivtrafik som väldigt viktig för kommunens utveckling, både ur servicesynpunkt och ur miljösynpunkt. Möjligheterna att transportera sig med cykel och kollektivtrafik ska förbättras och vara naturliga alternativ.

Cykel

Vi vill göra en storsatsning på cykelvägar i Enköpings kommun. De olika kommundelarna ska knytas ihop och utbyggnadstakten måste öka. I samband med ombyggnationer till 2+1-väg ska separata cykelbanor längs motorlederna byggas. Felande länkar, platser där cykelbanor fattas för att få sammanhängande vägsträckor ska åtgärdas och belysningen förbättras. Cykel ska vara ett självklart val, i vardagen på väg till skola och jobb samt på fritiden.

Ett system med ekonomiska incitament som uppmuntrar anställda och förtroendevalda att cykla till jobb respektive sammanträden bör skapas. För oss symboliserar detta vår samhällssyn, vår förhoppning om klimatsmarta transporter och vår ambition om människors kraft att leva sunt i vardagen. Genom att göra det enkelt för människor att välja ett bra val för dem själva och för samhället skapar vi en hållbar kommun. Kommunen ska också ha cyklar för uthyrning.

Resande i landsbygden

I vår kommun idag går det i praktiken bara att utnyttja kollektivtrafiken om man bor längs de stora riksvägarna eller åker med skolskjutsarna. De flesta som bor på landet är i praktiken tvingade att åka bil och den som vill gå på bio, restaurang eller idrotta på kvällen likaså. Det blir väldigt många mil som åks i bil, och dessutom med få personer i varje bil. Detta är inte bra för den enskilde, inte särskilt trafiksäkert och inte bra för miljön. Vi måste hjälpas åt att minska användningen av fossila bränslen och ett effektivt sätt är att färre åker egen bil. I en kommun där många bor på landsbygden är detta en stor utmaning som vi måste hitta lösningar på, och utveckla kollektivtrafiken i hela kommunen.

Kollektivtrafik för tillväxt och miljö

Enköping är en kommun i ganska stark tillväxt. Inflyttningen är stabil och de flesta inflyttarna kommer från större städer i vårt närområde, alltså från kommuner med en bra och utbyggd kollektivtrafik. Kommunikationsmöjligheter med kollektivtrafik mellan orter ska förbättras och det ska vara lönsamt att resa med allmänna kommunikationer. Bussturerna ska vara anpassade efter människors resmönster och självklart vara en del av planeringen av nya områden. Den ökning av biljettpriser som skett ska stoppas. Vi vill utveckla busstrafiken på landsbygden och satsa på fossilbränslefri kollektivtrafik.

En prioriterad satsning är järnväg mellan Enköping och Uppsala. Företagsetableringar i kommunen med stora transportbehov bör i framtiden lokaliseras utmed järnväg.

Utvecklingen av kollektivtrafiken ska läggas på en tvärpolitiskt sammansatt grupp, där också ansvariga tjänstemän ingår, som vi kallar ÅKE – Åk Kollektivt i Enköping. Guppen ska, tillsammans med Enköpingsborna, ta fram en vision och en plan för utvecklingen av kollektivtrafiken och se till att den samordnas med skolskjutsar, färdtjänst och regiontrafiken. Detta tror vi är en förutsättning för att Enköping ska kunna bli en verkligt modern kommun.

Fri buss för elever och pensionärer

För att redan efter valet öka kollektivtrafiken och ge den möjligheter att växa snabbt så vill vi ge alla skolelever och pensionärer rätt att åka gratis på UL:s linjer och på stadsbussarna. Det kommer att ge underlag för tätare turer, sparar tid och ger frihet åt många Enköpingsbor. Det vinner alla på; Enköpingsborna, företagen och miljön och det är ett konkret och positivt sätt att rivstarta den omstart som vi vill se i Enköping.

Bilen

Bilen är en nödvändighet, men det ska gå att tanka fossilbränslefritt. Vi vill se en god spridning av tankställen så att biodrivmedel kan användas av alla miljöbilsägare i hela länet. Kommunen ska alltid föregå med det bästa exemplet och därför skapa en miljöbilspool i kommunal regi för egna fordon och för uthyrning till medborgare. Gratisparkering i hela kommunen för miljöbilar, d.v.s. bilar med skattereduktion som miljöbilar. Parkeringsavgifter ska användas för att skapa resurser för underhåll och styra hur kommunens trafikmiljöer.

Vi vill ha en levande och grön utemiljö i innerstaden med ett bilfritt centrum. Vi vill ha hastighetsbegränsning på 30 km/h i alla bostadsområden som huvudregel. Vi vill också ansöka hos trafikverket om hastighetsövervakning med kameror vid särskilt utsatta platser.

Näringsliv

Företagen i Enköping är utomordentligt viktiga för kommunens utveckling på många olika sätt, särskilt de mindre och mellanstora företagen som Enköping domineras av. Det är förstås självklart att kommunen har en god service, snabba handläggningstider för bygglov och tillstånd och ett positivt bemötande gentemot våra företag. Men det är mer än så vi kan göra för att underlätta för en hållbar tillväxt i Enköping.

Ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Det är obestridligt att framtidens ekonomiska utveckling är tätt sammankopplad med ekologisk hållbarhet, så även i Enköping. Miljöteknikbranschen, energiomställningen, miljöriktiga transporter, hållbart byggande och ekologiskt jord- och skogsbruk kommer att vara viktiga för skapandet av nya jobb. Vår näringspolitik är inriktad på att stödja små- och medelstora företags utveckling genom att ge dessa bra förutsättningar att verka i Enköping.

Företagande på landsbygden

Miljöpartiet vill att Enköping växer på ett hållbart sätt. Nya företag och bosättningar ska utvecklas i hela kommunen men fokus bör ligga längs med de befintliga kommunikationsstråken och i tätorterna. Utbyggnad av kommunal infrastruktur och service är avgörande för landsbygdsutveckling. Vi ser att Enköpings skolor är nav i samhällsutvecklingen. Där skolor finns, finns barn och framtidstro. Att bevara alla Enköpings skolor är en viktig del i landsbygdsutvecklingen. Kommunen ska vara aktiv och lyhörd för de behov som finns i alla delar av kommunen och stödja föreningsliv och företagande som bidrar till att hela kommunen lever.

Moderna jordbruksföretag står i dag ofta på flera ben som till exempel specialiserad livsmedelstillverkning, egen energiproduktion, gårdsbutiker, turism och naturskydd. Vi vill uppmuntra denna utveckling genom att kommunen har en positiv inställning, ger bra service och har långsiktiga spelregler. Miljöpartiet menar att landsbygdsutveckling till stora delar handlar om att skapa förutsättningar för fler att få sin ekonomiska utkomst utanför tätorterna, t.ex. genom omställningen av energisystem, en mer positiv inställning till närproducerat och utveckling av upplevelseindustri kan levande landsbygd utvecklas i Enköping. Näringslivet på landsbygden gynnas av höga natur- och kulturvärden där aktivt friluftsliv, besöksnäring i kombination med mer traditionella landsbygdsnäringar kan skapa nya arbetstillfällen.

Hästnäringen i Enköping är betydande och en del av det växande och moderna landsbygdsföretagandet. Hästnäringen måste ges goda förutsättningar att växa och locka nya etableringar till kommunen.

Nyföretagande

Vi vill också på olika sätt stödja nyföretagande i kommunen, inklusive bildandet av kooperativa företag och sociala företag, exempelvis genom att samarbeta med ALMI, Coompanion, Nyföretagarcentrum och Uppsala Innovation Center, UIC m.fl.

Vi behöver tydliggöra och prioritera hur vi ska öka besöksnäringen, därför vill vi att en särskild turismstrategi ska tas fram som stöd i utvecklingen av besöksnäringen och att ett nytt bolag, Visit Enköping, ska ha som huvudansvar att arbeta med och marknadsföra turism- och besöksnäringen utifrån den nya strategin. Bolaget ska bland annat ha en interaktiv hemsida där kommunens alla sevärdheter och besöksmål kan marknadsföras kostnadsfritt.

Näringsliv och turism

Miljöpartiet vill se en betydligt bredare ansats i kommunen där alla slags företag kan utvecklas enligt sina olika förutsättningar. Några viktiga sådana ansatser är att stärka alla våra företag på landsbygden som idag kämpar med att få kunder att hitta till dem, bra välskyltade vägar för transporter, bredband för kommunikation i hela kommunen och attraktiva och välskötta besöksmål som lockar besökare till bygderna.

Miljöpartiet vill utöka kommunens framgångsrika skötsel och guidning av parker till att även omfatta natura 2000-områden så att dessa blir attraktiva besöksmål. Besöksmålen måste också skyltas och marknadsföras bättre.

Jämställdhet och lika rätt

Miljöpartiet vill bryta ner alla diskriminerande och ohållbara maktstrukturer i samhället. Vi är ett feministiskt parti som arbetar målmedvetet för allas lika rätt och möjligheter att delta fullt ut i samhällsbyggandet. Varje människa har rätt att vara och växa till den individ som hen vill vara. Vi är övertygade om att olikheter berikar och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunder för ett rättvist och demokratiskt samhälle.

Jämställdhet i alla verksamheter

Miljöpartiet vill säkerställa att alla människors fulla kapacitet tas tillvara och inte stängs in genom cementerande tillbakahållande stereotypa mönster. Därför vill vi att kommunens förskolor och skolor arbetar med genuspedagogik. Vi vill att våra barn ska ha tillgång till hela sin potential och inte enbart den som är förväntad av dem utifrån stereotypa könsmönster.

Miljöpartiet vill att checklistor för jämställdhet och mångfald används mer frekvent för att säkerställa att beslut inte resulterar i snedfördelningar för kommunens medborgare. Vid kommunens öppna förskolor ska särskilt pappans föräldraroll uppmärksammas exempelvis genom pappagrupper, då pappor fortfarande ofta glöms bort i föräldrarollen.
Vi vill att det ska finnas en tjänst som kvinnofridssamordnare som driver och samverkar kommunens arbete i dessa frågor. Vi vill höja kompetensen om jämställdhet och våld i nära relation samt HBTQ-specifika frågor mot alla kommunens personal. Miljöpartiet vill höja kompetensen för ett bättre bemötande genom att HBTQ-certifiera kommunala verksamheter.

Våld i nära relationer

Miljöpartiet vill ta ett krafttag mot våld i nära relationer. Vi vet att när jämställdheten backar i samhället så ökar våldet i nära relationer så att arbeta preventivt med ökad jämställdhet är viktigt. Mäns våld mot kvinnor och barn är ett samhällsproblem som ur ett ekonomiskt perspektiv kostar samhället miljontals kronor varje år. Vi alla har ett solidariskt ansvar för att minska otryggheten och lidandet för de som utsätts för våldet. Här behövs ett övergripande arbete både vad gäller utbildningsinsatser, preventivt arbete mot våld, som akut hjälp till våldsutsatta.

Jämställda villkor i arbete och fritid

Miljöpartiet vill att alla kommunens anställda ska ha rätt till heltid eller möjlighet till deltid. Självklarheten med lika lön för lika arbete ska implementeras. Jämställdhet i arbetslivet är en strävan som pågått länge. Miljöpartiet vill under mandatperioden ta krafttag för att ta bort osakliga löneskillnader inom och mellan yrkesgrupper. Vi ska fortsätta med lönekartläggningar inom kommunen och vi vill att det ska finnas kvinnopotter som kan användas för att jämna ut oskäliga löneskillnader. Vi vill att kvinnodominerade arbetsplatser får en särskild genomlysning vad gäller arbetsvillkor och arbetsbelastning. Kommunen ska aktivt arbeta för att skapa könsblandade arbetsplatser med en mångfald av språk och erfarenheter. All form av diskriminering ska aktivt motarbetas.

Alla kommunens fritidsgårdar, föreningar och idrottsanläggningar ska erbjuda lika villkor för alla sina medlemmar och utövare. Flickor och pojkar ska erbjudas lika möjligheter att utvecklas i sitt fritidsutövande både vad gäller tillgång till lokalen, möjlighet till tävlande och behov av faciliteter och utrustning. På fritidsgårdarna ska aktiviteter anpassas och vara lockande för både pojkar och flickor och vara åldersanpassade.

Demokrati

Demokrati är ett värde som vi alltid måste värna och arbeta för att behålla. Miljöpartiet värnar om demokratins grundläggande värden och alla människors lika rätt att uttrycka sin åsikt och sin sak. Att hålla en transparens i beslutsprocesser inom kommunens alla politiska instanser är viktigt. Det är också oerhört viktigt att de politiska beslut grundar sig på goda underlag där konsekvensanalyser ur olika perspektiv, inte enbart ekonomiska, har genomförts och presenterats.

Medborgarens rätt

Medborgarnas engagemang, intresse och inflytande i politiken är en viktig ingrediens för en levande demokrati. Vi vill införa medborgardialoger i alla stora frågor som rör kommunens invånare. Det ska vara lätt att ta del av kommunala handlingar och beslut, allt diariefört ska vara öppet på kommunens hemsida. Vi vill arbeta för att fler, politiska sammanträden ska hållas öppna och ske på fler platser i kommunen. Vi anser att för att Enköping ska kunna utvecklas till fullo behöver vi alla medborgares kunnande och erfarenheter. 

En öppen famn

Miljöpartiet tar tydlig ställning mot rasism och främlingsfientlighet och för alla människors lika värde. Vi vill aktivt motverka segregering och utanförskap. Enköping ska vara känt för ett generöst flyktingmottagande och en öppen dörr mot världen. Kommunen ska vara med och utveckla nya metoder för att underlätta inkludering och integration, där tidigare invandrares erfarenheter samt framgångsrika exempel från kommuner och regioner i världen tas tillvara. En lyckad integrering handlar om mer än flyktingmottagandet. Det handlar om naturliga mötesplatser, förskolor, skolor och arbetsplatser som öppnar upp för personliga kontakter och relationer. En stadsbyggnad med blandade bebyggelsemiljöer och stråk som naturligt binder ihop olika stadsdelar och områden för att undvika att fysiska barriärer också blir sociala. 

Ung demokrati

Barn och ungdomar påverkas av så gott som alla kommunala beslut på ett eller annat sätt, ett faktum som ofta glöms bort, trots att vi har skyldighet att följa barnkonventionen. Skolorna ska fortsätta lära eleverna om barnkonventionen och elevdemokrati ska stimuleras, utöver aktiva elevråd. Barnen måste få vara delaktiga och ha inflytande i beslut som rör dem, därför vill vi att förvaltningar, kommunfullmäktige och nämnder ska arbeta med barnkonsekvensanalyser före beslut och att kommunen ska göra barnbokslut varje år. Även ungdomar ska ha ökad möjlighet att påverka sin vardag, därför vill vi ansöka om att införa 16-årsgräns i kommande val. Vi vill stimulera ett aktivt och engagerat ungdomsråd.

Den gröna arbetsgivaren

En bra arbetsgivarepolitik är ett fundament i den kommunala styrningen. Huvuddelen av kommunens budget utgörs av personalkostnader och många människor är beroende av kommunalt anställda för sitt dagliga liv och för sin trygghet.

Professionell verksamhet

Verksamheterna är helt beroende av kompetenta och professionella anställda som i sin yrkesutövning kan leverera vård, skola och omsorg samt mycket annat till våra medborgare. Forskning visar att professionalitet, känsla av betydelse och meningsfullhet är oerhört viktigt för att göra ett bra jobb. Anställda måste uppleva att de har en god arbetsmiljö och trivs med sin anställning i kommunen. Inflytande, delaktighet är självklara nycklar till en utvecklande miljö. Mobbning ska utrotas! 

Attraktiv arbetsgivare

Det kommer att uppstå brist på tillräckligt välutbildad och erfaren personal inom vissa områden, t.ex. inom vården. Det är därför oerhört viktigt med en framsynt personplanering och en aktiv rekruyteringsplan. Vidareutbildning och validering av medarbeteraes kunskaper är bra. 

Det är helt centralt  att kommunen är tillräckligt attraktiv för att locka de bästa. I en kommun är personalen både den största utgiften och den absolut viktigaste resursen. Därför måste de anställdas åsikter tas tillvara för skapa det bästa möjliga mötet med dem vi är till för, våra medboragare.

Kommunen ska erbjuda fler arbetsgrupper arbetskläder och inom vården bör de delade turerna tas bort. Vi vill arbeta för höjda lärarlöner under mandatperioden. Fortbildning och möjlighet att utvecklas ger anställda morötter för att växa i organisationen och upptäcka nya sidor i sin yrkesutövning. Att kommunen skapar villkor som gör att de anställda upplever arbetsgivaren som attraktiv är därför avgörande för en expansiv kommun med högt ställda ambitioner. Vi vill ställa krav på klausuler om meddelarfrihet för anställda vid upphandlingar av välfärdstjänster och att kommunen har en funktion där anställda anonymt kan anmäla misstänkta missförhållanden.

Vi vill att kommunen skall arbeta professionellt med ledning och styrning av alla sina verksamheter. Det innebär bland annat att kommunen skall ha tydliga processer för systematiskt kvalitetsarbete, arbetsmiljöarbete och miljöledning för att på ett strukturerat sätt följa upp verksamheterna, skapa delaktighet och fånga upp medarbetarnas kunskaper och erfarenheter i utvecklingsarbetet.

Att säkerställa en bra ledning och styrning är viktigt för verksamheterna och det är ett gemensamt ansvar mellan ledande tjänstemän och politiker, därför vill vi att dessa får en bra och kontinuerlig utbildning i dessa frågor.
Kommunen är en arbetsgivare. Samordningsvinster mellan förvaltningar finns att göras och kommunen ska underlätta för medarbetare att byta arbetsplats. Vi vill lyfta fram fler goda medarbetare och stärka ledarskapet och utveckla möjliga karriärvägar inom olika yrkeskategorier. Utköp av personal ska undvikas i det längsta.

Skapa nya arbeten

Vi ser det som ett viktigt sätt att sätta människor i arbete och samtidigt stärka dem och deras möjligheter till fortsatt försörjning att ge människor som lever på ekonomiskt bistånd en anställning i kommunen. De som kan ska arbeta och där har kommunen som arbetsgivare ett extra ansvar att skapa meningsfulla arbeten som samtidigt ger människor en bra merit och kvalificerar dem för a-kassa och sjukpenning.

Omstart för Enköping

Att styra och utveckla en kommun på ett ansvarsfullt, hållbart och ekonomiskt sätt kräver en god insikt i nuläget och tydliga visioner om både den närmaste framtiden samt det längre perspektivet. För Miljöpartiet är detta ett naturligt förhållningssätt och vi har en tydlig bild av både nuläget och en önskad utveckling av vår kommun. Vår vision innehåller många miljöaspekter men vi ser bredare än så, en hållbar utveckling innebär även att människor, verksamheter och ekonomi ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Vi vill få Enköpingsbornas mandat att göra en omstart, vi vill göra en utvecklingsresa där alla kommunens verksamheter ska vara med och bidra. En utvecklingsresa där fokus ligger på möjligheter och resultatet blir en mer attraktiv kommun med nöjdare invånare. En utvecklingsresa som ger högre effektivitet och ökad inflyttning av människor och företag.